Our news

By Alberuni Azad

June 23, 20191:10 pm

By Alberuni Azad

June 23, 20191:10 pm

By Alberuni Azad

June 23, 20191:09 pm

About us

 

การก่อตั้งของ

JKLASS

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นบริษัทคนไทยที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ด้วยรูปแบบ เฉพาะของตนเองมีสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์จำนวนมากผลิตภัณฑ์เจคลาส ส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันเกือบสี่ทศวรรษ จำนวน มากกว่า ๔ พันรายการ หรือประมาณ ๑ ล้านชิ้นต่อปี
Read more

Our process

error: Content is protected !!
Close
Compare